• Ostoskorisi on tyhjä

Diagnostica Medical Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. REKISTERINPITÄJÄ

Diagnostica medical Oy, Linnanherrankuja 16, 00950 Helsinki, puh. 010 8411 600

2. REKISTERIN NIMI

Diagnostica medical Oy:n asiakasrekisteri

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu käsittelyn yleisten edellytysten osalta henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 7 kohtiin. Henkilötietoja käsitellään ja Diagnostica medical Oy:n asiakasrekisteriä ylläpidetään:

Diagnostica medical Oy:n tuotteiden ja niihin kiinteästi liittyvien palvelujen tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista varten

Diagnostica medical Oy:n asiakkaiden yksiselitteiseen tunnistamiseen ja palvelusuhteen hoitamiseen (sis. mm. operatiivinen palvelusuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, laadun varmistaminen, asiakaspalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen, Diagnostica medical Oy:n toiminnan sekä palvelun toteuttaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen)

Diagnostica medical Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Etu- ja sukunimi

Työ-osoite

Muut asiakkaan palveluihin liittyvät identifiointitiedot

matkapuhelinnumero

sähköpostiosoite

Muut tiedot:

asiakkaan itse antamat personoivat lisätiedot, kuten kiinnostuksen kohteet

suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä ilmoittamana (asiakastilaus), työnantajan ilmoittamana että rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta (esim näyttelyiden tuotekyselyt ja kilpailut).  

6. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan seuraavasti:

Diagnostica medical Oy:n edunsaajan henkilötietoja voidaan luovuttaa tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista varten Diagnostica medical Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja sopimuksen tehneille alihankkijoille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle.

7. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Manuaalinen aineisto

Diagnostica medical Oy ei käsittele eikä tallenna aineistoa manuaalisesti. Tietojärjestelmistä otetut, henkilötietoja sisältävät raportit käsitellään ja hävitetään Diagnostica medical Oy:n tietoturvapolitiikan mukaisesti.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on heidän Diagnostica medical Oy:n henkilökuntaan kuuluvien käytössä, keiden tehtävänkuvaan kuuluu rekisterin tarkoituksen mukaiset tehtävät. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä Diagnostica medical Oy:ssä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä tietojärjestelmän pääkäyttäjän kanssa. 

8. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Diagnostica medical Oy:n toimesta. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävissä Diagnostica medical Oy:n toimistosse sekä osoitteessa www.diagnostica.fi. Rekisteriin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Diagnostica medical Oy:n asiakaspalveluun asiakaspalvelu@diagnostica.fi  010 8411 600

9. TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Diagnostica medical Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Diagnostica medical Oy, Asiakaspalvelu, Linnanherrankuja 16, 00950 Helsinki

Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite.

10. TIEDON KORJAAMINEN

Diagnostica medical Oy:n edunsaajan on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti Diagnostica medical Oy:n asiakaspalvelun kanssa. Muiden kuin yhteystietojen osalta tiedon korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Diagnostica medical Oy, Asiakaspalvelu, Linnanherrankuja 16, 00950 Helsinki.

Kirjallisesti ilmoitettuna asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat: Nimitiedot ja sähköpostiosoite.

11. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää Diagnostica medical Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa verkkopalvelussa, tai kirjallisesti osoitteeseen: Diagnostica medical Oy, Asiakaspalvelu, Linnanherrankuja 16, 00950  Helsinki.

Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi ja sähköpostiosoite.
 

Helsingissä 3.5.2018